Czym jest program Phare?

Nazwa powstałego w 1989 roku programu Phare jest skrótem od angielskich słów Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies. Celem tego programu była pomoc materialna państwom kandydującym do Wspólnot Europejskich. Początkowo Phare skierowany był wyłącznie do Polski oraz Węgier, skąd wzięła się jego nazwa.

fundusze-phare

Od 1990 roku z programu mogą skorzystać także Bułgaria i Czechosłowacja, a później również Albania, Litwa, Łotwa, Estonia i Rumunia. Zrezygnowano jednak ze zmiany nazwy, a zamiast tego nazwą stał się dotychczasowy skrót, czyli Phare. Do roku 2000 z programu skorzystało aż 17 państw europejskich. Phare ma ścisły związek z procesem przygotowawczym do wstąpienia do Unii Europejskiej. Został on powiązany z realizacją Narodowego Programu Przygotowań do członkostwa oraz Partnerstwem dla Członkostwa, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Phare to program, który pozwolił Polsce na osiągnięcie dużych korzyści, przede wszystkim poprzez wspomożenie rozwoju gospodarczego. Wśród głównych celów programu należy wymienić zachęcenie do współpracy transgranicznej podmiotów lokalnych i regionalnych oraz wspieranie projektów transgranicznych o małej skali. Jednym z warunków otrzymania dotacji było podkreślenie w środkach masowego przekazu i publikacjach faktu, iż projekt realizowany jest dzięki środkom pochodzącym z budżetu UE. Warto zwrócić uwagę na to, że Polska była największym beneficjentem Phare. W latach 1990-2003 kwota w budżecie dla Polski wynosiła 3,9 mld Euro.


^